Bel ons: 070 3647352

 

Algemene Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EN GARDE TE DEN HAAG.

GELDIGHEID: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan. Onder levering wordt verstaan, levering van goederen en/of het verrichten van diensten. Indien door de koper of opdrachtgever voorwaarden gehanteerd worden die afwijken van de onze, zullen deze voorwaarden ons niet binden, tenzij deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.
PRIJZEN. De door ons opgegeven prijzen kunnen gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Wij behouden ons het recht voor prijswijzigingen ontstaan na dit moment, aan de koper door te berekenen.Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst binnen 7 dagen na opgave van de prijsstijging te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden, kennelijk onredelijk zou zijn. Koper heeft op grond van deze ontbinding geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
LEVERING. Levering vindt plaats door overhandiging van de goederen in de winkel. Levering kan ook plaatsvinden door verzending van de goederen naar koper. De levering geschiedt dan op het moment dat de goederen onze winkel verlaten. Indien het goederen betreft die zich niet in de winkel bevinden, geschiedt de levering op het moment dat de goederen ons magazijn, of het voor deze goederen elders in gebruik zijnde magazijn of terrein, hebben verlaten. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.
LEVERINGSTIJDEN. Leveringstijden worden bij benadering vastgesteld. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Overschrijding van de opgegeven leveringstijden geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
BETALING. Betaling van de koopprijs geschiedt volledig en direct bij levering. Bij levering van goederen door verzending naar koper, geschiedt de betaling van de koopprijs en al het overige dat is overeengekomen, vooraf en volledig. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, kan bij levering van goederen die zich niet in de winkel bevinden, de betaling in twee delen geschieden: bij of direct na het aangaan van de overeenkomst dient 50% van de koopsom te worden voldaan. De resterende 50% wordt apart gefaktureerd op de datum van levering en dient te worden voldaan bij overhandiging van de bestelde goederen of, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken, binnen 8 dagen na de faktuurdatum. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist.
AANSPRAKELIJKHEID. Alleen die door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen of gebreken vertonen, komen naar onze keuze, voor vervanging, reparatie of restitutie in aanmerking, waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze gebreken of tekortkomingen rechtstreeks het gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn indien en voor zover fouten en/of gebreken voorkomen hadden kunnen worden onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis. Aansprakelijkheid terzake van andere tekortkomingen of gebreken sluiten wij uidrukkelijk uit alsook iedere verdere aansprakelijkheid voor gevolg-, c.q. bedrijfsschade.
EIGENDOMSVOORBEHOUD.De eigendom van de zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan. Koper is niet gerechtigd zaken die op grond van het vorenstaande nog ons eigendom zijn, aan derden in eigendom overte dragen , dan wel op deze zaken aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

RETOURNEREN.. Indien onverhoopt een artikel niet aan de verwachtingen van de koper voldoet, heeft koper het recht het artikel binnen 7 werkdagen te retourneren. Het artikel dient onbeschadigd, ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. De koper dient ons vooraf per email te informeren. Na ontvangst van het artikel wordt het aanschafbedrag gerestitueerd, mits het artikel zich in bovenstaande staat bevindt. Het retouradres is: En Garde, Prinsestraat 63, 2513 CB Den Haag.